Algemene voorwaarden1. Algemeen - draagwijdte
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, werken en leveringen gedaan door GREEN XPRES BVBA. Door het ondertekenen van de offerte komt de overeenkomst tot stand en wordt de klant geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient door GREEN XPRES BVBA schriftelijk te worden aanvaard.

2. Offerte
Voorafgaand het uitschrijven van een offerte zal GREEN XPRES BVBA alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de klant met betrekking tot de uit te voeren werken. De klant heeft op zijn beurt de verplichting om alle relevante informatie te verstrekken.De offerte bevat een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werken en de prijs hieraan verbonden.GREEN XPRES BVBA zal bij grotere werven steeds werken met een voorschotfactuur gelijk aan 1/3de van de totale aannemingssom, te voldoen voor aanvang van de werken. Onder “grotere werven” wordt verstaan: Meerwerken worden afzonderlijk verrekend en worden pas uitgevoerd na schriftelijke bevestiging door de klant.Alle offertes zijn schriftelijk en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.

3. Uitvoering van werken
a) GREEN XPRES BVBA voert de overeenkomst uit volgens de regels van de kunst.
b) De klant dient GREEN XPRES BVBA voor de aanvang van de werken schriftelijk in kennis te stellen van de aanwezige nutsleidingen, septische putten e.a. in de ondergrond. Bij gebreke hieraan kan GREEN XPRES BVBA niet aangesproken worden voor de eventuele schade die zou kunnen worden aangericht. De klant is aansprakelijk voor de terbeschikkingstelling van de liggingsplans, dewelke voor aanvang van de werken moeten worden kenbaar gemaakt aan Green XPRES BVBA bij gebreke waaraan GREEN XPRES BVBA steeds zal gevrijwaard worden door de klant voor alle (gevolg) schade in geval van beschadiging van nutsleidingen.
c) Bij aanvang van de werken dient de te bewerken grond volledig vrijgemaakt te zijn zodat de werken onmiddellijk kunnen aangevat worden. De klant verbindt er zich toe hiertoe alle nodige maatregelen te nemen.Indien de klant nalaat dit te doen zullen alle rechtstreekse en/of onrechtstreekse kosten/gevolgen hieraan verbonden doorgerekend worden aan de klant zelf.
d) GREEN XPRES BVBA behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de werken een beroep te doen op onderaannemers.
e) In het geval partijen een uitvoeringstermijn zijn overeengekomen dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding van de vooropgestelde termijn kan bijgevolg geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling of tot het vorderen van schadevergoeding, evenmin tot het opschorten van de betalingsverplichtingen.
f) De werken zullen worden uitgevoerd, al dan niet met verlet, in functie van de geschikte weersomstandigheden.

4. Levering
GREEN XPRES BVBA dient de goederen te leveren zoals omschreven in de offerte.Alle leveringen zijn afzonderlijk te betalen, voor zover ze niet zijn opgenomen in de offerte. GREEN XPRES BVBA is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van materiaal, lonen, sociale lasten e.d. een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst.Op het ogenblik van de levering wordt het risico voor de goederen overgedragen op de klant.De door de GREEN XPRES BVBA verstrekte waarborg kan hoogstens die zijn welke door de fabrikant/leverancier wordt verstrekt.

5. Beëindiging
De klant kan de overeenkomst slechts beëindigen, zowel voor als tijdens de uitvoering van de werken, mits een voorafgaande schriftelijke opzegbrief. De door GREEN XPRES BVBA reeds gemaakte kosten en reeds geleverde prestaties dienen in voorkomend geval betaald te worden door de klant, vermeerderd met een schadevergoeding gelijk aan 15% van de totale aannemingssom.

6. Eigendomsvoorbehoud
GREEN XPRES BVBA blijft eigenaar van de goederen die in uitvoering van de overeenkomst bij de klant worden geplaatst dan wel geleverd, en dit tot de volledige betaling ervan. De klant draagt het risico van de aan hem geleverde of geplaatste goederen vanaf de datum van levering en/of plaatsing.

7. Overmacht
Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt om de geplande werken uit te voeren zal als een geval van overmacht worden beschouwd, m.n. slechte weeromstandigheden, stakingen, tekort aan werkkrachten en materiaal, e.a.De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht brengt van rechtswege met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, en dit zonder dat de klant enige schadevergoeding kan vorderen.De eventuele meerprijs hieraan verbonden is ten laste van de klant.

8. Klachten

Klachten dienen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekendschrijven kenbaar gemaakt worden aan GREEN XPRES BVBA. Na die datum wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn zodat ze geldt als datum van definitieve oplevering.Een klacht schort de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

9. Betaling
Facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag.In geval van niet-betaling op de gestelde vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% verschuldigd, vanaf de vervaldag tot de datum van integrale betaling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de verschuldigde som.Eventuele kosten van invordering vallen eveneens ten laste van de klant.GREEN XPRES BVBA behoudt zich het recht voor om haar prestaties op te schorten in geval van niet-betaling.

10. Aansprakelijkheid
a) Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk is nooit ten laste van GREEN XPRES BVBA.
b) GREEN XPRES BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt door het niet naleven van de meegedeelde onderhoudsvoorschriften. Schade veroorzaakt door veranderingen of herstellingen die op verzoek van de klant werden uitgevoerd – en zonder goedkeuring van GREEN XPRES BVBA, kunnen evenmin aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van GREEN XPRES BVBA.
c) De klant verbindt er zich toe om bij de aanleg van grasmatten, ongeacht de oppervlakte ervan, deze dagelijks overvloedig te sproeien met een degelijk werkende sproei-installatie. GREEN XPRES BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat ingevolge het niet dagelijks sproeien.

11. Geldigheid
De nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de nietigheid van alle bepalingen met zich mee, laat staan dat de geldigheid van de overeenkomst in het gedrang komt.

12. Bevoegdheid
Op elke overeenkomst tussen GREEN XPRES BVBA en de klant is het Belgische recht van toepassing.In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd van de plaats waar GREEN XPRES BVBA haar maatschappelijke zetel heeft gevestigd.